تاریخ فلسفه، همان تاریخ تفکر در وحدت است. آغاز فلسفه آغاز اندیشیدن و وحدت انگاری بوده است. بزرگ‌ترین مشکلی که نخستین فیلسوفان با آن رودررو بودند، پیدا کردن جهت وحدت در میان کثرت‌هایی است که مشاهده می‌نمودند. کثرت چون سرابی … ادامه 

مقدمه مسئلهٔ حدوث و قدم عالم همواره کانون توجه خرد ورزانِ فیلسوف و دین‌اندیشان محدّث بوده است. کمتر نوشته‌ای را می‌توان یافت که صرفا به تبیین دیدگاه فلسفه و یا تنها نظر دین و شریعت اختصاص داشته باشد، بلکه دغدعهٔ … ادامه 

توحید پلاستیکی

مسئله نزول خداوند به آسمان دنیا در هر شب و برگشتن‌ او‌ بـه‌ مـافوق آسـمان‌ها در صبحگاه، چیزی است که در روایات اهل سنّت، بسیار آمده و مورد‌ اجماع و اتّفاق وهّابیان بـوده است. وهّابیان، این عقیده را به سَلَف … ادامه 

تشکیک در فلسفه اسلامی

۱. مقدمه مسئله تشکیک وجود از مسائل مشترک‌ بین‌ علم کلام و فلسفه است، البته عرفای اسلامی نیز به این مسئله توجه جدّی داشته و آن را در کتاب‌های خود به بحث گذارده‌اند. اهمیت این مبحث به قدری است که‌ … ادامه