پدیدآورعلاّمه سیّد محمّدکاظم عصّار
ناشربوستان کتاب قم
ویراستتصحیح و تحقیق: احمد عابدی
چاپاول
محل انتشارقم - بوستان کتاب
تاریخ انتشار۱۳۸۳
شابک‎9789643715687‏
صفحات۲۱۶ صفحه

یکی از آثار قابل توجه در موضوع فلسفه و منطق کتاب «دروس منطق و فلسفه» تألیف عالم زاهد، آیة ﷲ سید محمدکاظم عصارتهرانی است که در دو بخش منطق و فلسفه نوشته شده است وبرای علاقه مندان این رشته حاوی نوآوری‌ها و نکته‌های بدیعی است از جمله:
۱. نظم و ترتیب جدیدی از مباحث فلسفی و پیوندمنطقی ایجادکردن بین امور عامه و طبیعیات و الهیات بالمعنی الاخص.
۲. بحث بسیار جالب و دقیقی درباره تعریف و اثبات وجود زمان.
۳. در ابتدای بحث فلسفی، جایگاه فلسفه و وحی و عرفان را بیان کرده و وجه ضبط ابواب علم الهی توضیح داده شده است.
۴. تحقیق جدیدی در بحث وجود ذهنی.
۵. تقسیم توحید به اعتقادی و برهانی.
۶. بحث از وجود و ماهیت نفس.
این کتاب علی رغم حجم اندک آن بر بسیاری از کتاب¬های دیگر منطقی و فلسفی برتری دارد.