پدیدآوراحمد عابدی
ناشرزائر
چاپاول
محل انتشارقم - انتشارات زائر
تاریخ انتشار۱۳۸۴
شابک‎9789648567229‏
صفحات۲۶۲

تحلیل، تبیین، اثبات و دفاع عقلانی از گزاره های دینی مهم ترین وظیفه عالمان دینی و رسالت اصلی علم کلام به شمار می رود. زیربناهای فکر و اعتقادی در هر جامعه دینی مهم ترین اصل و مبنا برای استواری نظام دینی و عقیدتی تلقی می گردند و هیچ دشمنی نیز برای مردم و آزادی و امنیت آنان خطرناک تر از کسی نیست که در مبانی فکر و عقیدتی آنان تزلزل و تشکیک ایجاد نماید.
با توجه به اینکه در روایات فراوان قم ومردم آن ستوده شده اند که نشان دهنده اهتمام ائمه علیهم السلام به قم و باورهای دینی مردم این شهر است و به علاوه سیره مؤمنان رجوع به علمای قم در اعتقادات و فروع دین بوده و از طرف دیگر به بسیاری از علماء قم نسبت مشبه بودن و مجبره بودن داده شده است لذا لازم است که اصل نسبت تشبیه و تجسیم به علمای قم بررسی شود. تبیین درستی و نادرستی این نسبت و بیان عقاید علمای قم که مهم ترین پرچمداران عدل و توحید بوده اند، در مقابل پیروان بنی امیه که طرفدار جبر و تشبیه بوده اند، مهم ترین هدفی است که این کتاب دنبال می کند.
مسأله دیگر مسأله سهو النبی صلی ﷲ علیه و آله است آیا عصمت و علم غیب و معجزه برای پیامبر و ائمه علیهم السلام نزد علماء قم غلو بوده یا مراد و اعتقاد آنها با آنچه الآن شیعیان معتقدند یکی است؟
از طرف دیگر حمله های مکرر وهابیت از زمان ابن تیمیه تا به امروز به علماء قم اقتضاء می کند که به تبیین و دفاع از مکتب و بزرگان کلامی قم پرداخته شود و کتاب حاضر به نقد برخی از شبهات وهابیان پیرامون موضوع فوق پرداخته است.